Ban Giám hiệu

 • Lê Thị Mỵ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu phó
  • Email:
   lmy.gdst@kontum.edu.vn